You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

संपर्क करा

मा.मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय
महाराष्ट्र शासन
६ वा मजला, मंत्रालय
मुंबई – ४०० ०३२
फोन ०२२-२२०२५१५१

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय
७ वा मजला, मंत्रालय,
मुंबई – ४०० ०३२
फोन ०२२-२२०४४५८६